KVKK ( KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ) AYDINLATMA METNİ Kişisel Verilerin İşlenme Amacı KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz; Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun Doğru ve gerektiğinde güncel Belirli, açık ve meşru amaçlar için İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde ogrenebilirsin.com yönetimi tarafından aşağıda yer alan faaliyetleri ile bağlantılı olacak şekilde işlenecektir. ogrenebilirsin.com faaliyetleri; İngilizce Kelime Öğretmektir Reklam hizmetleri vermek KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca, ip, log, isim soyisim, email gibi kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, ogrenebilirsin.com faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere ( ogrenebilirsin.com yönetimi, kamu kurumu ve kuruluşları, hukuken yetkili özel hukuk şirketleri ve/veya kişilerine ) aktarılabilecektir. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ Kişisel verileriniz, ogrenebilirsin.com yönetimi tarafından hukuki sebeplere dayanarak ogrenebilirsin.com ’un faaliyetlerini sürdürebilmesi için KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK 7. Maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili ogrenebilirsin.com yönetimine (elektrikforum@gmail.com) mail yolu ile başvurmanız halinde, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıt verilecektir.